CO2 Set Smart

(Art.nr.: 80232)

Productbeschrijving

 
 
De CO2-drukregelaar Smart is absoluut eenvoudig te bedienen dankzij een vooringestelde optimale werkdruk. Met behulp van het drukdichte precisie-fijnnaaldventiel en de handzame ventielschroef kan het aantal belletjes superfijn en nauwkeurig worden ingesteld. Het terugstroomventiel in het fijnnaaldventiel beschermt de CO2-armatuur tegen terugstromend water. Inclusief overdrukventiel. De CO2-armatuur Smart past op alle CO2-flessen met buitenliggend flesventiel. Dankzij de nieuwe kartelmoer en de met waterstraal gesneden vlakke afdichting is een eenvoudige aansluiting op de CO2-fles zonder gereedschap mogelijk. 
De CO2-armatuur Smart is compatibel met het CO2-magneetventiel Pro en kan zó worden toegepast voor de halfautomatische regeling via een tijdschakelklok of volautomatische regeling met een pH-controller. 
 
 
Bijzondere kenmerken van de CO2-armatuur Smart: 
 
• vooringestelde optimale werkdruk
• heel eenvoudige aansluiting op de CO2-fles dankzij de nieuwe kartelmoer
• nauwkeurige regeling dankzij exacte instelling van het aantal belletjes
• incl. geïntegreerd terugstroomventiel 
• met waterstraal gesneden rubberafdichting voor slijtagevrije afdichting
   naar het flesventiel
• corrosiebestendig dankzij veredeling van het materiaal
• geschikt voor alle CO2-flessen met buitenliggend flesventiel
• geïntegreerd overdrukventiel
• compatibel met CO2-magneetventiel Pro, schroefdraadaansluiting G ¼ duim
 
 

 

Reserveafdichting:
 
 
Daarnaast adviseren wij:
 
 
 

Bevat: 
Bevat:  Methanol, Propan-2-ol

Gevarenaanduiding: 
H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H371: Kan schade aan organen veroorzaken.

 

Veilligheidsinstructie: 
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

P337 + P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P405: Achter slot bewaren.

 

 

 
 
 

Downloads

Gebruikshandleiding / CO2-Verstuiver
     (PDF, 685,7 KB)
Gebruikshandleiding / CO2 Armatur Smart
     (PDF, 1,2 MB)

Daarvoor adviseren wij

 
CO2 Depot
500 g
meer maten voorhanden...
 
Plant 24
10 ml
meer maten voorhanden...
 

Bezoekers die dit artikel bekeken hebben, hebben ook de volgende artikelen bekeken

 
CO2 Set complete 250
meer maten voorhanden...