CO2 Set 500

(Art.nr.: 80240)

Productbeschrijving

 

Profi CO2-systeem voor aquaria tot 500 l. 


Inhoud:

CO2-armatuur Pro
· hoge regelnauwkeurigheid door precisiedrukregelaar
· fijn instelbare werkdrukinstelling
· drukvast precisie-fijnnaaldventiel voor de
  fijnste instellingen van het aantal belletjes
· incl. geïntegreerde terugslagklep ter bescherming van de CO2-armatuur

CO2-reactor 500
· effectieve CO2-actieve reactor met een hoog CO2-oplossingsvermogen
· met geïntegreerde bellenteller 
· eenvoudig in gebruik

Slangadapters 12/16 mm

CO2-siliconenslang

CO2-duurtest
· eenvoudig in gebruik
· kan gemakkelijk worden afgelezen
· exacte aanduiding van het pH-bereik

Veiligheidsventiel

Plant 24
· dagbemesting

 

 
 
 
 

Bevat: 
Bevat:  Methanol, Propan-2-ol

Gevarenaanduiding: 
H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H371: Kan schade aan organen veroorzaken.

 

Veilligheidsinstructie: 
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

P337 + P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P405: Achter slot bewaren.

 
 

Downloads

Gebruikshandleiding / CO2 Set 250 / 500
     (PDF, 6,3 MB)

Daarvoor adviseren wij

 

Bezoekers die dit artikel bekeken hebben, hebben ook de volgende artikelen bekeken

 
 

Overige varianten

 
CO2 Set 250
meer maten voorhanden...