Aqua Crystal

50 ml (Art.nr.: 80376)

Productbeschrijving

 

Middel om water te ontdoen van troebelmakende stoffen en zweefalgen in zoet- en zeewater an vijvers.

Bij het inrichten van aquaria en vijvers ontstaan verontreinigingen door grind stenen, wortels en andere decoratie. Ook nog niet gerijpte filters geven in het begin stoffen at, die het water troebel maken In dit stadium is het vaak moeilijk colloidem (eiwittem) zweefalgen en andere verontreinigingen voor 100 % uit te filteren met de gebruikelijke filtersystemen. Aqua Crystal is in dat geval het perfecta middel om kristalhelder water te maken. Het heeft de eigenschap zelfs da allerkleinste verontreinigingen te doen neerslaan en te binden. Bij sterke waterbeweging verdeelt het zich gelijkmatig door de bak. Waar Aqua Crystal en verontreinigingen elkaar ontmoeten ontstaat een verbinding in de vorm van een vlok. Deze vlok verdicht zich en wordt kleiner, waardoor het gewicht groter wordt en de vlok naar de bodem, zakt. Op dat moment is iedere filter in staat de vlok op te nemen, maar ook is het dan mogelijk de vlokken van de bodem at te hevelen. Bij een 300 l aquarium hoeft niet meer dan 5 l water te worden uitgeheveld. Het resultaat van dit interessante proces is een kristalheider aquarium.Gebruik en dosering:
10 ml op 500 l water.
Indien door bijzondere omstandigheden van een specifiek aquarium het neerslaan bij de normale dosering niet plaats vindt, mag de dosering met de helft verhoogd worden. Men kan het neerslaan en binden herkennen doordat reeds na enkele minuten het water duidelijk minder troebel is en doordat er vlokken ontstaan.

 

 

Bevat: 
Bevat:  IJzer(III)-chloride

 

Gevarenaanduiding: 
H290: Kan bijtend zijn voor metalen.

H302: Schadelijk bij inslikken.

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

 

Veilligheidsinstructie: 
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

P264: Na gebruik grondig wassen met veel water.

P273: Voorkom lozing in het milieu.

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301 + P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P337 + P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P390: Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

P501: Inhoud/houder als chemisch afval afvoeren.

 
 

Downloads

Gebruikshandleiding / Aqua_Crystal
     (PDF, 6,1 MB)

Daarvoor adviseren wij

 
Gan
500 ml
 
KH+
250 g
 

Bezoekers die dit artikel bekeken hebben, hebben ook de volgende artikelen bekeken

 
Cur
250 ml
 
Baccies
150 g