CO2 Duurtest

(Art.nr.: 80400)

Productbeschrijving

 

 

Hoge kwalitatieve continumeting van kooldioxidegehalte in zoet water.

 

Inhoud: 
CO2 test bel 
10 ml CO2 testreagentia
kleurenscala 
instructies

 

 

 

Bevat: 
Bevat:  Methanol, Propan-2-ol

Gevarenaanduiding: 
H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H371: Kan schade aan organen veroorzaken.

 

Veilligheidsinstructie: 
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

P337 + P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P405: Achter slot bewaren.

 

 
 

Downloads

Gebruikshandleiding / CO2 Duurtest
     (PDF, 544,8 KB)

Daarvoor adviseren wij

 
CO2 Set 250
meer maten voorhanden...
 
CO2 Duurtest
Navulling, 10 ml
 

Bezoekers die dit artikel bekeken hebben, hebben ook de volgende artikelen bekeken

 
CO2 Set complete 250
meer maten voorhanden...