CO2 Duurtest

Navulling, 10 ml (Art.nr.: 80415)

Productbeschrijving

 

Navulling voor de Dupla CO2 Duurtest.

 
 
 

Bevat: 
Bevat:  Methanol, Propan-2-ol

 

Gevarenaanduiding: 
H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H371: Kan schade aan organen veroorzaken.

 

Veilligheidsinstructie: 
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

P337 + P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P405: Achter slot bewaren.

 

 

 
 

Downloads

Gebruikshandleiding / CO2 Duurtest
     (PDF, 544,8 KB)

Daarvoor adviseren wij

 
CO2 Depot
500 g
meer maten voorhanden...