Puur water-filter
met kleurindicator

(Art.nr.: 80511)

Productbeschrijving

 

Filterhuis gevuld met 500 ml Duresin RI. Wordt achter een osmose-installatie geplaatst. Inclusief slangaansluitingen voor osmose-installaties.

 

Bevat:
Bevat: Styreen-divinylbenzeencopolymeer met trialkylammoniumgroepen in OH-vorm & Styreen-divinylbenzeencopolymeer met sulfonzuurgroepen in H-vorm.

Gevarenaanduiding:
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veilligheidsinstructie:
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

 
 

Downloads

Gebruikshandleiding / Puur water-filter
     (PDF, 420,7 KB)

Bezoekers die dit artikel bekeken hebben, hebben ook de volgende artikelen bekeken

 
Dupla Siliphos freshwater
150 g voor 720 l