Silikatfilter

(Art.nr.: 80512)

Productbeschrijving

 

Filterhuis gevuld met 500 ml Duresin SI. Wordt achter eenosmose-installatie geplaatst. Inclusief slangaansluitingen voor osmoseinstallaties. 500 ml filtervolume bindt max. 5.000 mg silicaat.

 

Waarschuwing!

Bevat:
Styreen-divinylbenzeencopolymeer met trialkylammoniumgroepen in OH-vorm

Gevarenaanduiding:
H 318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veilligheidsinstructie: 

P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P501: Inhoud / container afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

 
 

Downloads

Gebruikshandleiding / Silikatfilter
     (PDF, 96,8 KB)

Daarvoor adviseren wij

 

Bezoekers die dit artikel bekeken hebben, hebben ook de volgende artikelen bekeken